GHMP zahájila stěžejní projekt

Společný projekt kurátorů Anny Habánové, Ivo Habána a Heleny Musilové navazuje na několikaletý výzkum týmu badatelů a klade vedle sebe jak díla etablovaných českých umělců a umělkyň jako Karel Čapek, Josef Sudek či Milada Marešová, tak tvorbu jejich v Praze méně známých, slovensky, německy či maďarsky hovořících současníků.

Pod pojmem nové realismy rozumíme širší spektrum dobových realistických přístupů. Ty zahrnují oblasti tvorby tradičně označované jako neoklasicismus, verismus, nová věcnost, sociální umění, magický realismus a primitivismus, ve fotografii jde zejména o nové vidění. 

V rámci československého uměleckého provozu se projevy moderních realismů vyskytovaly spíše rozptýleně a nebyly dominantní. Nový realismus usiloval stát se v duchu idejí o novém člověku moderním interpretačním přístupem, který přiblíží umění lidem a zachytí jejich každodenní život. Díla se nesnaží o mimetické zachycení současnosti, ale o sofistikovanou reflexi její podoby skrze nadsázku, redukci, popření perspektivy či zaměření na detail. K tomu využívají nové principy a média včetně nástrojů masové komunikace, tedy fotografie a filmu. Hranice mezi skutečností a manipulací reality se tak často stává velmi tenkou, jak jsme toho svědky i v současnosti. 

Umění skrze realistické přístupy citlivě reagovalo na aktuální podněty. V obsahové rovině se často jedná o zachycení moderního života a jeho proměn v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. Vystavená díla z oblasti malby, grafiky, fotografie, ale také filmu reagují jak na společenský úspěch nově se etablující střední třídy, tak na palčivé sociální problémy ekonomicky rozdělené společnosti.

Žitá realita meziválečného období nebyla jen zábava, kavárny, jazz, kino, auta, bary a krásné ženy. Druhou, neméně početnou skupinu představují spíše sociálněkritická díla věrně reflektující realitu každodenního života běžné, většinové společnosti. Právě zachycení zdánlivě banální každodennosti a denní rutiny a její pozvednutí na námět uměleckého díla představuje jeden z momentů charakteristických pro moderní realistické přístupy. Rozmanitost této reality dokreslují díla jak z center, tak z regionů. 

Speciální pozornost je ve výstavě věnována filmu a fotografii, které jsou integrálně propojeny s díly malířskými, sochařskými, kresbami a grafikou. Vystaven je nejen soubor děl Josefa Sudka, ale například také méně známý archiv Karla Čapka. Ten ve své Dášeňce zúročil znalost různých přístupů moderní fotografie, jako práci s ostrostí, nezvyklými úhly pohledu, s detailem, s pohybem nebo střídáním kontrastních ploch.

Praktické využití mnoha těchto aspektů velmi rychle přijala reklama a reklamní fotografie. Ostrost, novost pohledu, soustředění na předmět, na jeho jedinečné vlastnosti bylo (a dodnes je) pro propagaci výrobků nejrůznějšího druhu naprosto zásadní. K tomu přistupovala moderní typografie a výsledkem spojení s dobovým (často funkcionalistickým) designem byla reklama podílející se na vytváření určitého životního stylu. Autorů, kteří se věnovali reklamní fotografii, bylo v Československu několik. Slavné jsou snímky nápojových servisů Ladislava Sutnara od Josefa Sudka, reklamě se věnovali i Jiří Lehovec, Jaroslav Rössler a další.

V Městské knihovně bude vystaveno přes 300 děl, zapůjčených z institucí od Berlína po Košice. „Namísto tradičně frankofonně zaměřené interpretace vývoje dějin umění nabízíme alternativní pohled na multietnický prostor meziválečného Československa ovlivněný proudem moderních realistických přístupů z Německa, Itálie, Nizozemí nebo USA. Jedinečnost výstavy Nové realismy spočívá v představení česky, slovensky, německy a maďarsky hovořících umělců a umělkyň vedle sebe. Přestože je dělil jazyk a stovky kilometrů, jejich paralelní reagování na každodenní podněty bylo často podobné. vysvětlují kurátoři výstavy Anna a Ivo Habánovi.

Výstava Nové realismy je v GHMP přístupná od 27. března do 25. srpna. Od října 2024 bude projekt uveden v modifikované verzi na dvojvýstavě ve Východoslovenské galerii v Košicích a v Liptovské galerii Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši.

Kurátorský tým, koncepce výstavy: Anna Habánová, Ivo Habán, Helena Musilová

Architektonické řešení: Richard Loskot

Grafické řešení: Jan Havel

Výstava se koná pod záštitou Mgr. Martina Baxy, ministra kultury České republiky, a JUDr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora hl. města Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata.

Výstavní program Galerie hlavního města Prahy je podporován Ministerstvem kultury České republiky.

Vstupné: 200 Kč plné (dospělí) / 90 Kč snížené (studenti a senioři)

MAG#art2friends