Manželství pro všechny

V první vlně rozeslali tento dopis veřejným uměleckým vysokým školám a fakultám. V reakci na výraznou podporu v jejich akademických senátech, vyzvali k podpisu akademické senáty všech fakult veřejných vysokých škol. K dnešnímu dni se pod tento otevřený dopis podepsalo 18 akademických senátů.

Tímto otevřeným dopisem vyzývají podepsané akademické senáty a jiné zastupitelské orgány vysokých škol, vybrané ústavní činitele České republiky, k přijetí zákona o manželství pro všechny páry. Zároveň je obsahem výzvy také odmítnutí návrhu o definici manželství v Ústavě České republiky na výhradní svazek muže a ženy. Další akademické instituce se mohou připojit kontaktováním autorů výzvy na email: qverseplatform@gmail.com.

Čtení otevřeného dopisu proběhne v rámci Korzo národní – 17.listopadu na náměstí Václava Havla v 13:45. 

Autoři v otevřeném dopise uvádějí, že akademické obce ve svých řadách sdružují mnoho LGBT+ (leseb, gayů, bi, trans, queer a intersex) studujících, vyučujících i neakademických pracovníků a pracovnic, kteří a které kvůli každodenní diskriminaci z důvodu své orientace či identity, i přes své výjimečné schopnosti a úsilí, čelí v naší společnosti každodenním obtížím a výzvám, jež jim brání v plném prožívání osobní svobody a rovnoprávnosti. A přestože nesou stejnou zodpovědnost a plní své povinnosti jako každý jiný člověk žijící v České republice, jim nejsou přiznána stejná práva a důstojnost. Výzva dále akcentuje pozitivní vliv takovéto legislativy na životy LGBT+ lidí a jejich rodin, který zaznamenávají krajiny, kde takováto legislativa už existuje. Hlasování o přijetí manželství pro všechny páry vnímají jako rozhodující moment pro stanovení hodnotové orientace naší společnosti, jež bude ovlivňovat nejen celý náš život, ale i život následujících generací. 

Otevřený dopis odeslali studenti a autoři Michal Sikora a Roman Poliak, spolu se seznamem akademických senátů, které jej podpořili, dne 14.11.2023 čtyřem ústavním činitelům České republiky. Tedy prezidentovi republiky Petru Pavlovi, předsedovi Senátu Parlamentu ČR Milošovi Vystrčilovi, předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markétě Pekarové Adamové a předsedovi vlády ČR Petru Fialovi prostřednictvím emailu, datové schránky i korespondenčně formou dopisu. 

Akademickou půdu považuji za prostor vzdělání a kultury. Souhlasím s tím, že by měla být apolitická, nebo alespoň usilovat o zachování širokého názorového spektra a svobody projevu. Snahu o „apolitičnost” bych však nezaměňoval s ignorací společenských a lidskoprávních problémů, jako je diskriminace jakékoli skupiny lidí. Institut registrovaného partnerství nemá stejný právní rámec jako manželství (registrovaní partneři nemají právo být uvolněni ze zaměstnání za účelem svatby, nenabývají automaticky společný majetek, nemají nárok na vdovský a vdovecký důchod, nemohou adoptovat dítě svého partnera, být společnými pěstouny nebo adoptovat společně dítě z ústavu atd.) Vyčlenění stejnopohlavních svazků do samostatného institutu ve společnosti posiluje představu o jinakosti, či druhořadosti takovýchto vztahů. Výzkumy ukazují, že v zemích, kde manželství pro všechny páry existuje, často již několik let, došlo po přijetí této legislativy k nárůstu podpory a přijetí LGBT+ osob ve společnosti. Akademické senáty, které podepsaly náš otevřený dopis, vyjádřily, že si uvědomují současnou diskriminační situaci a vyslaly signál ústavním činitelům ČR i celé společnosti, že jsou schopny kultivovaně a jasně artikulovat své hodnoty směrem k veřejnosti, že od ní nejsou odtrženy, že jsou pro ni zrcadlem a hodnotovým kompasem. Rovná lidská práva nejsou jen politickou agendou. Jsou především předmětem demokratické společnosti, které nedílnou součástí je i akademická obec,“ doplňuje k představení výzvy Roman Poliak, spoluautor výzvy.

„Myslím si, že právě podpora akademickými senátů a jiných akademických orgánů směrem k manželství pro všechny je důležitým krokem, nejen interním, ale především veřejným. Podporuje vnímání této situace a také nastavuje jakýsi obraz hodnot, kterými by se právě celá společnost mohla ubírat.

Podpora manželství pro všechny ze strany akademických senátů a jiných akademických orgánů představuje důležitý krok, jak v interním, tak ve veřejném kontextu. Tato opora nejen odráží citlivost k aktuálním otázkám, ale také představuje jasný obraz hodnot, které by mohly formovat směřování celé společnosti.

Hledání nových názvů pro institut manželství pro všechny považuji za zbytečně komplikované. Takový přístup spíše podporuje sociální propast. Je klíčové si uvědomit, že manželství pro všechny neznamená pouze právní korekci, ale i jednoznačné prohlášení: Jsme si rovni“, doplňuje Michal Sikora, spoluautor výzvy.  

Tímto aktivita studentů ve věci podpory rovnoprávnosti LGBT+ lidí nekončí. V rámci svého magisterského studia vytváří platformu Queerverse platform, ve které se chtějí zabývat propojováním kulturních institucí za účelem vzdělávání a zabezpečení rovných podmínek pro všechny umělce a umělkyně, spolupracovníky a spolupracovnice, zaměstnankyně a zaměstnance. Pod platformou Queerverse platform také plánují realizovat umělecké performance ve veřejném prostoru, které budou reagovat na aktuální dění ve společnosti ve vztahu k LGBT+ lidem, jejich právům a životům, a to ve spolupráci s dalšími umělkyněmi a umělci. 

Aktivity platformy naleznete na webové stránce www.qplatform.cz nebo na IG @queerverseplatform či na stejnojmenné FB stránce

MAG#art2friends